Privacyverklaring

Studio2000 Plus, gevestigd aan Elzenzoom 89 3355 AD Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Studio2000 Plus, Elzenzoom 89 3355 AD Papendrecht. Telefoon 078-6990288. Website: https://www.studio2000plus.nl. De directie van Studio2000 Plus staat in voor een correcte afhandeling van de gegevensbescherming bij Studio2000 Plus. De directie is te bereiken via info@studio2000plus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken, doel en grondslag

Studio 2000 Plus verwerkt geen persoonsgegevens. In incidentele gevallen verwerken wij de persoonsgegevens zoals hieronder genoemd als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Bijvoorbeeld voor het afhandelen van opdrachten en facturen. Het gaat dan om:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Door gebruik te maken van onze website hebben wij mogelijkerwijs de beschikking over onderstaande gegevens. Deze worden verder niet gebruikt of geanalyseerd:
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studio2000plus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio 2000 Plus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio 2000 Plus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio 2000 Plus bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren administratieve gegevens tot 7 jaar, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio 2000 Plus verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio 2000 Plus gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Studio 2000 Plus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting over cookies ook:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@studio2000plus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Studio2000 Plus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Studio2000 Plus u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio 2000 Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@studio2000plus.nl.